Taushets- og konfidensialitetserklæringer og ny lov om vern av forretningshemmeligheter

Det er ikke uvanlig i forbindelse med avtaler og kontrakter å enten ha klausuler eller erklæringer om taushet- og konfidensialitet. Tradisjonelt kan dette ha vært mye «ord» uten særlig presist innhold, og uansett svært omfattende Det foreligger etter min oppfatning to hovedutfordringer:

 1. Den første utfordringen har vært å beskrive hva som egentlig skal holdes konfidensielt, og
 2. Den andre utfordringen har vært å beregne og få gjennomslag for hvilket økonomisk tap den krenkede eventuelt har lidt, altså beregning av erstatning og annet vederlag.

Den nye loven om vern av forretningshemmeligheter trådte i kraft 01.01.2021, se Lov om vern av forretningshemmeligheter (forretningshemmelighetsloven) – Lovdata. Der gis det rimelige svar på hva som kan anses som forretningshemmeligheter, ved at de:

 1. a) Er hemmelige. Tradisjonelt het det at de skulle være «foretaksspesifikke». Det sentrale er uansett at opplysningene ikke må være allment kjent eller lett tilgjengelig blant dem som normalt beskjeftiger seg med slike opplysninger. Også en sammenstilling av ellers kjente opplysninger kan anses som «hemmelige» i lovens forstand.
 2. b) Har kommersiell verdi som følge av at de er hemmelige. Både faktisk og kommersiell verdi omfattes, men det må gjelde en verdi i markedet.
 3. c) Er rimelig godt sikret. Dette omfatter fysiske eller tekniske tiltak for å hindre tilgang, men kan også være grunnet i kontrakt, tydelig merking eller lignende. Det kan ifølge Høyesterett også «ligge i situasjonen», slik at det ikke i alle tilfeller innebærer en aktivitetsplikt for innehaver.

Definisjonen må sees på som en presisering av bestemmelsen i Markedsføringslovens §28. Det knytter seg en del rettspraksis til denne bestemmelsen, men det er en stor fordel at det blir tydeliggjort hva som etter lovforslaget er relevante forretningshemmeligheter. Samtidig er det viktig å skille dette fra annen type beskyttelsesverdig informasjon, f.eks personopplysninger, kraftsensitiv informasjon mm. Vi bistår flere virksomheter med slike forhold. I praksis vil det ofte kunne være ansatte eller innleide som kopierer og/eller bruker forretningshemmeligheter i strid med avtalen.

I de fleste tilfeller bør kontraktspartene prøve å presisere hva som er konkrete forretningshemmeligheter i akkurat deres forretningsforhold. Dette er nødvendig dersom man skal ha noe håp om å kunne få kompensasjon ved eventuelle krenkelser eller brudd. Konkretiseringer bør komme frem skriftlig i egne klausuler i kontraktene, eller som et eget tillegg/vedlegg til kontrakter. Dette kan også vi i SAK gi konkrete innspill og råd om. Men tradisjonelt har det blitt undertegnet konfidensialitetetsavtaler som er alt for omfattende eller upresise, gjerne på engelsk (Non-disclosure agreements – NDA`s)

Dersom man har fått aksept eller medhold i at det foreligger et brudd på loven eller avtalen, så kan en part etter loven få vederlag og/eller erstatning, eller også helt eller delvis stopp av bruken av en ulovlig tilegnet forretningshemmelighet. Det angis flere betalingsalternativer, og også dette kan vi SAK gi veiledning og bistand om, basert bl.a. på tidligere praksis i domstolene som fortsatt vil være relevant. I tillegg er det nå blitt en egen straffehjemmel i loven for det loven kaller «grove inngrep», hvor vurderingen etter loven skal baseres på skaden som er påført, herunder på omdømme, vinning og art og omfang ellers.

TA KONTAKT MED ADVOKAT

Ta gjerne kontakt med advokat Anders Venemyr på e-post av@sandvikaadvokat.no eller telefon 902 07 755 ved spørsmål om taushets- og konfidensialitetserklæringer og lov om vern av forretningshemmeligheter.

Vi er her for deg!

Slide 90 20 77 55 av@sandvikaadvokat.no Anders Venemyr Advokat MNA / Partner

Advokat Anders Venemyr har lang og omfattende erfaring med selskapsrett, compliance og tilstøtende problemstillinger. Han har løpende oppdrag for en rekke bedrifter som søker hans bistand ifm håndtering av compliance, anti-korrupsjon og selskapsrettslige problemstillinger.

  Navn*

  Epost*

  Telefon

  Din henvendelse

  Alle henvendelser er underlagt taushetsplikt