Skjerpede varslingskrav fra nyttår 2020 i Arbeidsmiljøloven

Varsling etter arbeidsmiljøloven er stadig blitt utviklet, og nå er det krav om at virksomheter som sysselsetter minst 5 ansatte skal ha en eller annen form for varslingsrutine. Basert på lovforarbeid i 2018 fra et eget varslingsutvalg, er det nå kommet en lovproposisjon om endringer som medfører skjerpinger i varslingsordningen fra og med nyttår 2020.

Dessuten er det et nytt EU direktiv som også vil medføre innskjerpinger, men det antas at Norge med sine nye lovkrav er innenfor EU-kravene.

Det er flere viktige endringer som blir gjennomført i anledning lovendringene, men dette er de mest sentrale slik vi ser det:

 • Varslingsbestemmelsenes virkeområde foreslås utvidet til å omfatte visse grupper som ikke er arbeidstakere i lovens forstand.
 • Videre foreslås det å lovfeste innholdet i begrepene «kritikkverdige forhold», «forsvarlig fremgangsmåte» og «gjengjeldelse», som alle er sentrale begreper i varslingsregelverket. Dette medfører bl.a. at trakassering og mobbing omfattes av bestemmelsene.
 • I proposisjonen foreslås det også regler om arbeidsgivers plikter etter å ha mottatt et varsel. Etter lovforslaget skal arbeidsgiver sørge for at varselet blir undersøkt innen rimelig tid, og påse at den som har varslet har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.
 • Det foreslås videre å innføre et objektivt erstatningsansvar for økonomisk tap etter gjengjeldelse (ansvar uten skyld).
 • Endelig foreslås det å ta inn et krav i gjeldende bestemmelse om varslingsrutiner om at rutinene skal beskrive arbeidsgivers saksbehandling av et varsel.

Etter vår oppfatning er det særlig verdt å merke seg at arbeidsgiver fremover får en større plikt til å ha tydeligere og bedre rutiner for oppfølginger av varslinger. Dette gjelder både mht hva det kan varsles om, men særlig med hensyn til oppfølging i tide. Dersom en arbeidsgiver ikke har rutiner, ikke følger opp eller på annen måte bryter bestemmelsene, er veien kort til et mulig erstatningsansvar.

I tillegg kommer kravene gjennom personvernlovgivningen som medfører at varslingsordningen må være i overenstemmelse også med disse relativt nye kravene gjennom GDPR-forordningen. Varslingssaker havner også fort i medias søkelys, og vi antar at det ikke vil færre varslingssaker i fremtiden. Derfor bør og må virksomheter innrette seg slik at driften og rutinene er i overensstemmelse med Arbeidsmiljølovens krav.

TA KONTAKT MED ADVOKAT!

Flere av advokatene ved Sandvika Advokatkontor har lang erfaring med problemstillinger knyttet til varsling og slik rådgivning til bedrifter.
Ta gjerne kontakt med advokat Anders Venemyr på telefon 90207755 eller e-post av@sandvikaadvokat.no for spørsmål eller råd om varsling, antikorrupsjonstiltak, personvern, konkurranseforhold, offentlige anbudsprosesser eller annen rådgivning innen compliance.

Slide 90 20 77 55 av@sandvikaadvokat.no Anders Venemyr Advokat MNA / Partner

Advokat Anders Venemyr har omfattende erfaring innen compliancerådgivning og offentlige anskaffelser. Han bistår bedrifter med varslingsprosedyrer og kan tilby egen varslingstjeneste.

selskapsrett sandvika advokat

  Navn*

  Epost*

  Telefon

  Din henvendelse

  Alle henvendelser er underlagt taushetsplikt