Oppregulering av tomtefesteavgift

Året 2015 har vært et år med endringer i tomtefesteloven. I tillegg har Høyesterett avsagt en viktig dom 22 .april 2015 (Rt. 2015/421). SAK Sandvika Advokatkontor DA merker stor pågang av frustrerte festere som har mottatt oppreguleringskrav fra bortfester. Vi bistår også bortfestere som trenger veiledning med hensyn til egne rettigheter og plikter.

Det er først og fremst tomtefesteavtaler knyttet til bolig- og fritidsfeste som er berørt av endringene i 2015. Spørsmålene som reises er videre i hovedsak knyttet til regulering av festeavgift.

Normalt skjer det ingen regulering de første 30 år av festetiden med mindre annet er avtalt i kontrakten. Deretter kan man regulere for endringer i pengeverdi hvert annet år for boligtomter og hvert 10 år for fritidstomter. Regulering iht tomteverdi må være avtalt dersom det skal kunne kreves.

Endringene i tomtefesteloven gir med andre ord ingen utvidet reguleringsadgang i forhold til etablert avtale så lenge denne er i et avtalt tidsløp. Det er først ved avtalens utløp og gjerne i forbindelse med spørsmål om forlengelse at man kommer i kontakt med den nye regelen i tomtefesteloven om det såkalte «Engangsløftet» som er lovfestet i lovens §§ 33, jf 15 fjerde ledd.

Engangsløftet går i korthet ut på at man ved forlengelse av tomtefesteavtale til bolig eller fritidshus nå har fått en oppreguleringsadgang til 2% av tomtens råtomtverdi med potensiale begrenset til eksisterende bebyggelse. Det skal gjøres fradrag for investering og tilskudd som er gjort av festeren selv.

Denne regulering kan man foreta i de tilfeller der festekontrakten er blitt forlenget eller hvor den vil bli forlenget under § 33 i den nye tomtefesteloven av 1996 – som  først trådte i kraft 1. januar 2002.

Tomtefesteloven § 33 gjelder kun de tilfeller der festetiden er i ferd med å utløpe.

Husk at hvis din tidsbegrensede festekontrakt er inngått i tidsrommet 1/1-1976 til 31.12.2001 så blir den ansett for å være på 80 års løpetid selv om den etter sin ordlyd kun skal løpe i kortere tid, f.eks 20 eller 30 år. En tidsbegrenset kontrakt inngått i 1977 vil således normalt ikke utløpe før tidligst i 2057, og skal følgelig ikke påvirkes av de nye reglene om engangsløft.

TA KONTAKT MED ADVOKAT

Dersom du har spørsmål knyttet til oppregulering av tomtefesteavgift, er du velkommen til å ta kontakt med en av våre dyktige advokater i Sandvika Advokatkontor DA.

Kjetil Garder

Advokat MNA / Partner

Advokat Kjetil Garder har lang og omfattende erfaring innen fast eiendom generelt og tomtefestespørsmål spesielt. Han kan bistå i alle tomtefestesaker, fra inngåelse og vurdering av tomtefesteavtaler til rettslig tvist.

    Navn*

    Epost*

    Telefon

    Din henvendelse

    Alle henvendelser er underlagt taushetsplikt