Mekling som alternativ tvisteløsning

Mekling er en alternativ måte å løse tvister på hvor en nøytral og uavhengig tredjepart hjelper partene å finne frem til en god løsning. Det er effektivt, kostnadsbesparende og er med å dempe konfliktnivået. Mange steder i verden er mekling for alvor begynt å bli en foretrukket modell, og Norge er nå på vei etter. 

Da tvisteloven ble endret i 2005 var intensjonen at mekling skulle brukes i større grad enn tidligere. Mekling ble i mange saker ansett som en bedre måte å løse uenigheter på enn domstolsbehandling. I tvisteloven kapitel 7 er det inntatt bestemmelser om utenomrettslig mekling, og gjennomført mekling kan erstatte forliksrådsbehandling. En sertifisert mekler vil påse at kravene etter tvisteloven er oppfylt.

En bransje som har trykket mekling til brystet, og forstått hvor store besparelser som ligger i å være tettere på tvistene når de oppstår, er bryggebransjen. I entrepriseforhold opprettes nå både prosjektintegrerte meklingsteam (PRIME) og konfliktløsningsråd (KRL). I arbeidsforhold blir bruk av mekling i tvister som oppstår på arbeidsplassen stadig mer utbredt.

For private parter vil særlig tvister i saker som gjelder naboforhold, arv og skilsmisseoppgjør være veldig godt egnet for tidlig mekling. Felles for disse sakene er at det er en relasjon mellom partene, og konfliktnivået ved vanlig rettslig prosess eskalerer ofte.

Forskjellen på rettsmekling og utenomrettslig mekling

Rettsmekling i domstolene er etterhvert mye brukt og ofte løses sakene. Gjennomføringen av en rettsmekling og en utenomrettslig mekling har mye til felles. Ved en utenomrettslig mekling står partene noe friere i å bestemme hvordan meklingen skal gjennomføres, men prinsippene for gjennomføringen vil være nokså lik.

Det er mange fordeler med å gjennomføre mekling på et tidlig stadium, før tvisten har rukket å tilspisse seg for alvor og kostnadene har påløpt. Særlig i saker hvor partene skal fortsette å ha en relasjon videre, er det en stor verdi i å søke forhandlinger fremfor rettssak. Når det tas ut stevning har det gått lang tid og det er allerede påløpt store kostnader. Partene kan være mer fastlåste og konflikten kan ha eskalert. En mekling kan settes opp hurtig og gjennomføres effektivt.

Gjennomføres en tidlig mekling og man ikke lykkes med å komme frem til en avtale, er meklingen likevel nyttig. Partene har fått en dypere forståelse for saken, og kan spisse budskapet. Ofte kan man lykkes med å finne en delvis enighet og klargjøre enkelte punkter og misforståelser.

Flere tvister bør mekles

Selv om mekling har mange fordeler er instituttet langt mindre brukt enn hva som har vært intensjonen fra lovgivers side. Det er rimelig å anta at flere ville forsøkt mekling i sin sak om de hadde kjent til alternativet.

Mekling som alternativ tvisteløsning er ikke så godt kjent blant befolkningen, og heller ikke blant advokater. Når advokatene ikke er oppmerksomme på hvilken verdi meklingen kan ha for klientene, blir det dessverre få som oppsøker meklingsbordet. Dette arbeider advokatforeningen med å gjøre noe med.  Det er nå laget egen utdannelse og sertifisering for meklere og egen nettside med oversikt over meklere på mekling.no. Det arbeides og med bevisstgjøring blant advokater.

I tillegg begynner det å inntas meklingsklausuler allerede på kontraktstadiet, tilsvarende eksempelvis voldgiftsklausuler. Hvis partene allerede når de inngår en samarbeidskontrakt er enige om at tvister skal forsøkes løst ved mekling, er det gode muligheter til å få en hurtig løsning når problemene oppstår. En forbruker kan ikke bindes av meklingsklausul, men kan påberope seg den overfor for eksempel en utbygger.

Mekling når partene allerede har advokat

Mekler skal ikke gi noen dom eller mene noe om hva som er en foretrukket avtale, men hjelpe partene med å finne frem. Advokater er ofte med som rådgivere under meklingen.

Uansett hvor dyktig en advokat er til å forhandle for en klient, blir dynamikken en annen når forhandlingen fasiliteres av en nøytral tredjepart som har begges tillit. Mekler vil gjerne ha en annen vinkling når det gjelder å kartlegge interesser og mulige løsninger, og er spesielt trent i konflikthåndtering.

Gjennom prosessens struktur, får man også en del verktøy som ellers ikke er tilgjengelige, som at meklingen er konfidensiell, partene kan ha fortrolige samtaler med mekler, og avtaleforslag er ikke bindende før man har nedfelt alt i en avtale.

Kostnad forbundet med mekling

En mekling kan ofte gjennomføres på en dag og det er vanlig at partene deler på kostnadene. I forkant av møtet vil det være behov for noen forberedelser og planleggingsmøter. I de aller fleste tilfeller vil meklingen være en langt rimeligere måte å løse tvister på enn å innlede rettslige skritt.

Har du lyst til å prøve mekling i din sak? Ta kontakt med advokat Siri Horn for mer informasjon om mekling på sh@sandvikaadvokat.no

Slide 936 37 141 sh@sandvikaadvokat.no Siri Horn Advokat MNA / Partner

Advokat Siri Horn er sertifisert mekler gjennom advokatforeningen, og har spesialkompetanse innen konflikthåndtering. Som advokat har hun lang erfaring i tvisteløsning og hun hjelper klienter med å finne praktiske løsninger. Hun tilbyr mekling innen sine kjerneområder, det vil si tvister som gjelder eiendom, kontrakter, arv og skifteoppgjør.

tvisteløsning mekling prosedyre sandvika advokat

    Navn*

    Epost*

    Telefon

    Din henvendelse

    Alle henvendelser er underlagt taushetsplikt