Kan man kreve trær på naboeiendom fjernet?

Trær hos naboen kan gå ut over solforhold, lage avfall i din hage, spre pollen og generelt være veldig irriterende.  Hva kan man gjøre dersom naboen har et tre som hun nekter å fjerne, selv om det går ut over din eiendom?

Utgangspunktet for vurderingen er nabolovens § 3. Dersom det ikke er nevneverdig om å gjøre for eieren eller for naturmangfoldet på plassen, må eieren ikke ha trær som er til skade eller særlig ulempe for naboen, nærmere hus, hage, tun eller dyrka jord på naboeiendommen enn en tredjedel av trehøyden.

Dette innebærer at et tre på for eksempel 21 meter, som er til skade eller særlig ulempe for deg som nabo, ikke kan stå nærmere enn 7 meter fra hus, hage, tun eller dyrket jord.

Avstanden mellom treet og tomtegrensen er ikke avgjørende.

I vilkåret om det er av nevneverdig betydning for naboen eller naturmangfoldet å ha treet stående, ligger at bare trær hvor eier har en interesse i å ha det stående er omfattet av bestemmelsen. Det kan for eksempel legges vekt på om treet skaper ly for vind, innsyn eller har en drenerende effekt. Det kan også legges vekt på estetisk verdi for eieren av treet. Både økonomiske og ikke-økonomiske konsekvenser kan tillegges vekt. Om treet har kulturhistorisk verdi kan også være et moment.

Hensynet til naturmangfoldet på stedet skal også tillegges vekt i vurderingen. Dette kan dreie seg om treets funksjon i nærområdet, for eksempel i forhold til annet biologisk liv. Typisk for dette er om en sjelden fugleart har reir i treet eller om treet representerer en del av kulturlandskapet.

Det neste vilkåret er at treet er til skade eller ulempe for deg som nabo til tomten med treet. Dette kan for eksempel handle om redusert utsikt, reduserte solforhold eller avfall fra treet inn på tomten, terrassen eller huset. Hvor nærme treet står fra huset, hagen eller tunet har også mye å si for vurderingen. Dersom grenene på treet henger inn på din eiendom og medfører nedfall av kvist, løv og pollen, vil dette også kunne ha betydning.

Dersom det er fare for at treet kan velte, blåse ned og gjøre skade på din eiendom, er dette et viktig moment som det klart kan legges vekt på i vurderingen av om treet skal hugges ned.

Om man kommer til at det ikke er nevneverdig for naboen å ha treet stående og treet utgjør ulempe eller skade på din eiendom, kan man kreve retting i henhold til naboloven § 10. Hvordan man retter forholdet vil avhenge av hva som er minst byrdefullt for begge parter. Dersom det er tilstrekkelig å fjerne deler av treet eller beskjære det, kan man ikke kreve fjerning av hele treet.

Dersom naboen nekter å fjerne et tre som ikke er nevneverdig for henne og til ulempe eller skade for deg, kan du ta saken til forliksrådet eller tingretten. Hvilken instans man reiser sak for er avhengig av den økonomiske verdien fjerningen av treet representerer for deg.

TA KONTAKT MED ADVOKAT

Dersom du har spørsmål knyttet til naboforhold, nabotvister, fjerning av trær og hekk eller andre naborelaterte spørsmål er du velkommen til å ta kontakt med en av våre dyktige advokater i Sandvika Advokatkontor DA.

Ta gjerne kontakt med advokat Andreas Møien på telefon 970 65 404 eller e-post am@sandvikaadvokat.no.

Andreas Møien

Advokat MNA / Partner

Advokat Andreas Møien har lang erfaring med nabotvister. Han kan hjelpe deg med vurderingen av om du har et krav, eller om den som har rettet krav mot deg har en sak. Nabotvister er ofte opprivende konflikter med høyt konfliktnivå, og det gjelder da å engasjere en løsningsorientert og dyktig advokat som kan rettlede og skape gode løsninger.

    Navn*

    Epost*

    Telefon

    Din henvendelse

    Alle henvendelser er underlagt taushetsplikt