Mekling hos advokat

En mekler hjelper to parter med å løse en tvist gjennom assisterte forhandlinger. Fremfor en langvarig og kostbar prosess, hvorfor ikke få profesjonell hjelp å løse saken utenfor domstolene? Sandvika Advokatkontor har sertifisert mekler med spesialkompetanse innen konflikthåndtering.

Hva er mekling
Mekling er assisterte forhandlinger. Mekleren er nøytral og tilrettelegger for gode forhandlinger mellom partene. Fokuset ved mekling er å løse saken med utgangspunkt i partenes interesser fremfor at den ene vinner med spissede argumenter og bevis.

Både enkle og komplekse saker mekles. Spesielt godt egnet for mekling er saker hvor den personlige relasjonen er viktig, eksempelvis ved samlivsbrudd, arv og naboforhold. Det samme gjelder i forretningsforhold, eksempelvis når det oppstår uenigheter under et byggeprosjekt hvor partene skal fortsette samarbeidet videre.

Hvordan møtet skal gjennomføres er partene selv med å bestemme. Normalt holdes det først et fellesmøte hvor partene prater direkte ut med hverandre. Deretter deles ofte partene slik at de kan snakke fortrolig med mekler i enerom. Dette gir partene et langt friere spillerom enn under vanlige forhandlinger uten mekler.

Frivillig og konfidensielt
Grunnpremisset for meklingen er at partene er der frivillig. Det innebærer at man er fri til å avslutte når man ønsker og ingenting er avtalt før alt er avtalt. Alt som skjer under meklingen er konfidensielt, noe som blant annet innebærer at hverken partene eller mekler kan vitne om hva som ble sagt i møtet under en rettssak.

Lurer du på om din sak kan mekles? Vi er her for deg! Kontakt advokat Siri Besikiotis Horn for en hyggelig samtale.

Vi bistår med:

Mekling for privatpersoner:

Mekling for bedrifter

  • Arbeidstvister
  • Byggekontrakter; entreprise, boligoppføring og håndverkertjenester
  • Kontraktsrett
  • Erstatningskrav
Lyst på rådgivning? Kontakt oss!

Bli kontaktet av vår Mekler

Navn*

Epost*

Telefon

Din henvendelse

Alle henvendelser er underlagt taushetsplikt


Hva koster mekling?

De vanlige reglene som gjelder salærberegning for advokater gjelder for også for advokatmekling, men timepris som tilbys ved mekling ligger noe lavere enn alminnelig timepris for advokat. Ta kontakt for et tilbud.

Mekling vil faktureres etter medgått tid. Det lages en kjøreplan og prosess før meklingen igangsettes. Normalt vil det brukes noe tid på forberedelser i tillegg til meklingsmøtet. Selve meklingsmøtets varighet vil variere etter partenes behov og sakens kompleksitet, men ofte vil det settes av en dag til gjennomføringen.

De aller fleste privatpersoner har en innboforsikring som dekker rettshjelp i en del type tvister, men det mange ikke vet er at kostnader til advokatmekling som regel dekkes under forsikringen når mekler er sertifisert av advokatforeningen.

Hva om vi ikke blir enige?

Partene blir ikke alltid enige ved en mekling, og grunnpremisset er at de er fri fra å trekke seg fra
forhandlingen når de selv ønsker.

Mange lurer på om mekling fører til en dyrere prosess og er bortkastet om man ikke løser saken. Det
er det ikke. Selv om man ikke oppnår full enighet kan man ha greid å bli enige om noen premisser.
Gjennom meklingen vil du få en langt dypere forståelse for saken og vil være bedre forberedt om
saken likevel må gjennom rettssystemet.

Mye av forberedelsene partene gjør før mekling er de samme som vil gjøres forut for en stevning.
Det kan være langt mer effektivt å møtes til et slikt møte enn å sende brev frem og tilbake. Arbeidet
blir dermed ikke dobbelt.

Jeg har jo advokat, hvorfor mekle?

Mekling er noe annet enn vanlige forhandlinger hvor begge parter har hver sin advokat. Det er fint
om partene har fått vurdert av advokat sakens juridiske sider før meklingen og advokaten kan gjerne
være med i meklingsmøtet som en rådgiver.

Ved å bringe en nøytral tredjepart (mekler) inn i forhandlingen, og ha en prosess som gir trygge
rammer, kan man gå mye lenger i å utforske mulighetene som ligger til å komme til enighet enn ved
direkte forhandlinger. Grunnprinsippene om at det som skjer under møtet skal holdes konfidensielt
og at ingenting er avtalt før alt er avtalt, er viktige verktøy for å oppnå dette. Mekler vi dessuten
kunne ha en helt annen tilnærming til konflikten, enn hva advokaten har når saken vurderes kun opp
mot rettsreglene. Internasjonalt ser vi at mange land har kommet mye lengre enn Norge i å bruke
mekling som en alternativ tvisteløsningsmetode.

Tvisteloven forutsetter at partene har forsøkt å løse saken før den bringes inn for domstolene, og har
i kapitel 7 regler om utenomrettslig mekling. Ved å bruke sertifisert mekler fra advokatforeningen,
sørges det for at meklingen tilfredsstiller lovens krav. Meklingssenteret arbeider for å øke
bevisstheten blant advokater om hvorfor utenomrettslig mekling er viktig.

Advokatmekling eller rettsmekling?

Domstolene tilbyr rettsmekling som har mye til felles med advokatmekling. Ulempen med å vente
med å mekle til saken er bragt inn for domstolene er at partene allerede har pådratt seg store
kostnader til prosess. Tvisten har dessuten pågått så lenge at partene er mer fastlåste en de var
tidligere.

Løser partene saken ved advokatmeklingen vil det som regel føre til lavere kostnader for begge
parter, lavere konfliktnivå og mindre belastning på person eller firma.

25. august 2020 in Arbeidsliv

Nedbemanning i nedgangstider

Nedbemanning i nedgangstider I økonomiske nedgangstider vil bedrifter kunne ha behov for å nedbemanne og redusere antall ansatte. I en slik situasjon er det viktig for både arbeidsgiver og arbeidstaker... Read More
21. august 2020 in Compliance

Behov for bistand innen anti-korrupsjon og compliance?

Derfor er Venemyr også fast rådgiver for Norwegian Energy Partners (NORWEP, som skal bistå energivirksomheter i å etablere seg og drive internasjonal virksomhet.) Nylig gjennomførte Advokatfirma Compliancepartner As v/Anders Venemyr…

Read More
22. juni 2020 in Avtaler og kontraktsrett

Taushets- og konfidensialitetserklæringer og ny lov om forretningshemmeligheter

Det foreligger etter min oppfatning to hovedutfordringer: 1. Den første utfordringen har vært å beskrive hva som egentlig skal holdes konfidensielt, og 2. Den andre utfordringen har vært å beregne…

Read More
20. mars 2020 in Fast eiendom

Næringsleie – utleiers krav på leie ved stengning pga korona

Næringsleie - utleiers krav på  leie ved stengning pga korona Vi mottar mange henvendelser knyttet til leieavtaler hvor næringsdrivende ikke får benytte sine leide lokaler på grunn av koronaviruset. Dette... Read More
11. mars 2020 in Avtaler og kontraktsrett

Kontrakter påvirket av coronasituasjonen

Kontrakter påvirket av coronasituasjonen Coronaviruset har medført usikkerhet for enkeltes kontraktsforhold og oppfyllelse av kontrakter. Sandvika Advokatkontor DA har mottatt flere henvendelser om hvordan avtaler og kontrakter bør håndteres i... Read More
11. februar 2020 in Bygg og entreprise, Fast eiendom, Forbrukerjuss, Mekling

Byggkvalitetsutvalgets rapport

Tydeligere plassering av ansvar, strengere kompetansekrav og økt kontroll er blant virkemidlene som foreslås kombinert med et enklere regelverk. Det må lønne seg å levere kvalitet og å være seriøs….

Read More
15. januar 2020 in Fast eiendom

Endringer i reglene om kjøp og salg av bolig

Nye regler i avhendingsloven – hvilke endringer vil gjelde for kjøp og salg av bolig? I 2019 vedtok Stortinget å endre avhendingsloven som følge av de mange tvistene knyttet til... Read More
15. januar 2020 in Tvisteløsning, mekling og prosedyre

Hva gjør man om man blir saksøkt?

Hva gjør man om man blir saksøkt? Både som privatperson og bedrift kan man i løpet av livet oppleve å bli saksøkt. Å bli saksøkt er normalt sett en svært... Read More
6. januar 2020 in Arbeidsliv, Varsling

Næringslivsfrokost om varsling

Arbeidsgivere får en større plikt til å ha tydeligere og bedre rutiner for oppfølginger av varslinger. Dette gjelder både mht hva det kan varsles om, men særlig med hensyn til…

Read More
12. desember 2019 in Familie, arv og skifterett, Mekling

Arv og særkullsbarn

Når en som er gift eller har samboer dør, skal det foretas samme deling mellom avdøde og gjenlevende som en ville gjort ved en skilsmisse. Hvis det ikke er skrevet…

Read More
4. desember 2019 in Bygg og entreprise, Fast eiendom, Mekling, Tvisteløsning, mekling og prosedyre

Mekling i nabosaker

Mekling i nabosaker Høye tujahekker, kapping av trær, uklare grenser og veirett til besvær. Lite vekker så mye harme som nabosaker. Men det blir fort ubehagelig å være i konflikt... Read More
4. desember 2019 in Familie, arv og skifterett, Mekling

Mekling ved skifteoppgjør og samlivsbrudd

Mekling ved skifteoppgjør og samlivsbrudd I saker som gjelder foreldre og barn er mekling påbudt, og mekling ved familievernkontoret må gjennomføres før ektefeller kan separeres. Men mange foreldre sliter samtidig... Read More