Hva gjør man om man blir saksøkt?

Både som privatperson og bedrift kan man i løpet av livet oppleve å bli saksøkt. Å bli saksøkt er normalt sett en svært belastende situasjon, og da kan det være gunstig å få hjelp av advokater som har god kompetanse på både den rettslige prosessen og samtidig de menneskelige aspektene ved et søksmål.

Forliksråd og alminnelig verneting

Dersom du eller din bedrift har blitt saksøkt er det visse prosessregler det er viktig å være oppmerksom på. Dersom du ikke er representert ved advokat i tvisten, skal saken anlegges ved det forliksråd du har ditt alminnelige verneting. Alminnelig verneting er det stedet du bor eller din bedrift har registrert kontoradresse. I tvisteloven finnes det imidlertid noen unntak fra denne hovedregelen, og dette er aspekter ved saken vi kan hjelpe deg med.

Beløpsgrense

I en sak hvor begge parter er representert ved advokat, kan saker hvor tvistesummer er høyere enn kr. 125 000,- anlegges direkte for tingretten.

Tilsvarsfrist og andre frister

Når en rettslig prosess er satt i gang ved enten forliksklage eller stevning, vil det kontinuerlig løpe frister som skal overholdes. Normalt vil man motta brev fra forliksrådet eller retten med tilsvarsfrist, innkalling til planmøte, samt innkalling til hovedforhandling. I et vanlig saksløp vil retten pålegge saksøkte en tilsvarfrist på 3 uker fra forkynning av stevningen. Normalfristen for å besvare et prosesskrift er også 3 uker fra forkynning.

Det er meget viktig at man overholder de frister som blir satt av retten, da oversittelse av frister i verste fall kan medføre at motpartens faktum legges til grunn i saken og retten avsier en fraværsdom basert utelukkende på motpartens argumenter og saksfremstilling.

Dersom forliksrådet har avsagt en dom i sak hvor du ikke møtte opp, er det viktig å være klar over at det løper en ankefrist fra forliksrådets dom. Dersom man ikke overholder ankefristen, mister man retten til å anke saken til tingretten.

Forkynning

Med tidspunkt for forkynning menes det tidspunkt man får seg forelagt et rettslig dokument. Et rettslig dokument kan være stevning, tilsvar, prosesskrift eller andre brev fra retten. Med dokumentet mottar man en mottakskvittering som skal dateres og signeres før man sender det tilbake til den instansen som har sendt dokumentet.

Kontakte advokat?

Dersom du har blitt saksøkt, vil det i de aller fleste tilfeller være gunstig å få bistand fra en advokat. Advokaten kjenner til de prosessuelle reglene rundt et søksmål, og kan hjelpe og rettlede deg gjennom prosessen.

Alle advokatene i Sandvika Advokatkontor har lang erfaring med tvister for domstolene og vil vurdere din sak fra et objektivt ståsted. I den innledende fasen er det viktig for deg som klient å få et så riktig bilde som mulig av hvor saken står. Vi vil fortløpende vurdere prosessrisikoen, og gi deg rådgivning i forhold til utviklingen i saken. Ofte utvikler en sak seg fra utgangspunktet, og det vil avhenge av de dokumenter som til enhver tid er tilgjengelige hvordan saken står.

Vi hjelper deg med å legge en strategi for den videre prosessen. Hvilken strategi man velger varierer fra sak til sak, og beror på en konkret vurdering av akkurat din sak. Det er viktig å velge en advokat som er ekspert på det rettsområdet saken omhandler, samtidig som vedkommende advokat må være en dyktig prosessadvokat.

Ta gjerne kontakt med advokat Andreas Møien på telefon 970 65 404 eller e-post am@sandvikaadvokat.no.

Vi er her for deg!

Slide 970 65 404 am@sandvikaadvokat.no Andreas Møien Advokat MNA / Partner

Advokat Andreas Møien bistår både næringsdrivende og privatpersoner med tvisteløsning og rettslige prosesser. Han har omfattende erfaring fra ting- og lagmannsrett. Advokat Møien arbeider hovedsaklig med formuesrettslige saker, men kan også bistå som bistandsadvokat på forespørsel.

Ta kontakt på telefon 970 65 404 eller e-post am@sandvikaadvokat.no.

selskapsrett sandvika advokat

    Navn*

    Epost*

    Telefon

    Din henvendelse

    Alle henvendelser er underlagt taushetsplikt