Hva gjør man om leietaker ikke betaler leie?

Mange utleiere har opplevd at leietaker ikke har betalt husleien. Dette gjelder både utleie til privatpersoner og næringsutleie. Hva kan utleier gjøre dersom leietaker ikke betaler leie?

Det er ikke slik at man kan sparke ut leietaker selv om leien uteblir. I standard leieavtaler er det vanlig at husleien betales forskuddsvis og for en måned av gangen.

Hvordan man går frem som utleier avhenger av om man ønsker at leietaker fortsatt skal leie eiendommen, eller om man ønsker å kaste ut leietaker så snart som mulig. Dette avhenger erfaringsmessig av om det er første gang leietaker ikke betaler leien, eller om manglende betaling av leie er noe som gjentar seg.

Ved første gangs manglende betaling av leie kan det være tilstrekkelig med en purring på betalingen. Dersom betalingen fortsatt ikke kommer, kan man sende et varsel etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18. Dette er første steg for å få et tvangsgrunnlag, enten for utkastelse av leietaker eller for betaling av leien. Et slikt varsel er det uansett fornuftig å sende, da man som utleier bør forsøke å inndrive den utestående leien uavhengig av om man kaster ut leietaker eller ikke.

Utkastelse av leietaker

Dersom leietaker fortsatt ikke betaler leien, kan man forsøke utkastelse av leietaker. Dette er en formell prosess, og man bør ikke kaste ut leietaker uten å ha tilstrekkelig rettslig grunnlag for det. I ytterste konsekvens kan det medføre politianmeldelse av utleier med påfølgende bøter og fengselsstraff.

Dersom leieavtalen har en klausul om at manglende betaling av leie er særskilt tvangsgrunnlag, kan man som utleier kreve leietaker kastet ut. Dette forutsetter at man har sendt varsel etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18 først. Det er viktig å sende varselet så snart som mulig, da en utkastelsesprosess kan ta lang tid. Varselet skal inneholde en rekke opplysninger for at det skal være gyldig.

Betaler leietaker fortsatt ikke leien, må utleier sende en begjæring om utkastelse (utkastelsesbegjæring) til namsmannen i distriktet hvor utleieeiendommen ligger. Som vedlegg til utkastelsesbegjæringen må vedlegges skriftlig husleiekontrakt som inneholder klausul om at leietaker aksepterer fravikelse når husleien ikke blir betalt. Dersom husleiekontrakten ikke inneholder en slik klausul om aksept for utkastelse, må utkastelsesbegjæringen settes frem for den lokale tingretten. Man må da gå veien om oppsigelse eller heving av leiekontrakten.

Dersom leietaker gjentatte ganger er forsinket med husleien, kan det anses som vesentlig mislighold av husleiekontrakten. Et aktuelt virkemiddel ved gjentatt forsinket betaling av husleie kan være heving av husleiekontrakten etter husleieloven § 9-9.

Inndrivelse av kravet

Som ovenfor nevnt innebærer ikke utkastelse at utleier mottar utestående leie fra leietaker. Utleier må i tillegg til utkastelsesbegjæring inndrive pengene på vanlig måte gjennom namsmann og/eller Forliksråd. Man kan sende en kombinert begjæring om utlegg og forliksklage til namsmannen for kravet.

TA KONTAKT MED ADVOKAT

Dersom du har spørsmål knyttet til husleiespørsmål, utkastelse fra leieforhold eller inndrivelse av utestående leie, er du velkommen til å ta kontakt med en av våre dyktige advokater i Sandvika Advokatkontor DA.

Ta gjerne kontakt med advokat Andreas Møien på telefon 970 65 404 eller e-post am@sandvikaadvokat.no.

Andreas Møien

Advokat MNA / Partner

Advokat Andreas Møien har omfattende erfaring med husleiesaker og bistår både utleier og leietaker. Han bistår både privatpersoner som leier og leier ut til bolig, samt selskaper som leier og leier ut næringslokale. Trenger ditt selskap bistand ifm forvaltning av næringseiendom, kan advokat Møien også bistå med dette. Advokat Møien kan også hjelpe deg eller ditt selskap i forbindelse med inngåelse av leiekontrakter.

    Navn*

    Epost*

    Telefon

    Din henvendelse

    Alle henvendelser er underlagt taushetsplikt