Force majeure i forbindelse med krigen i Ukraina

Force majeure (eller «Acts of God») kan etter omstendighetene gi fritak for leveranser og andre virkninger. For øvrig kan revisjon av kontrakter skje etter det som måtte være avtalt mellom partene eller etter det som følger av generelle kontraktsrettslige regler. I tillegg vil det i internasjonale forhold kunne komme inn ytterligere praksis, eksempelvis i form av handelssedvaner eller lignende.

 

Reglene om force majeure har en side mot læren om bristende forutsetninger som ikke skal tas opp her, men de kan, dersom en kontrakt ikke regulerer forholdet, eventuelt løses gjennom disse reglene eller den generelle bestemmelsen om avtalerevisjon Avtalelovens §36.

1. Vilkår for force majeure

Ofte vil det være avtalt i en kontrakt de nærmere vilkår og virkninger av Force Majeure, eler i det minste forklart hva som skal regnes som force majeure.

Men det foreligger uansett noen generelle kontraktsrettslige regler, men det verken et entydig begrep eller noen klar praksis. Det er derfor en klar oppfordring til å regulere innhold og virkninger i den enkelte kontrakt.

Klassisk force majeure er krigsutbrudd, blokade, opprør, brann, og streik eller lockout. Forholdene under og eter første verdenskrig ga støtet til en rettsutvikling der begrepet »økonomisk force majeure» vokste frem, bl.a pga kraftig prisstigning på råvarer og driftsmidler, som helt forrykket

Det er tre forhold som vanligvis er gjennomgående med hensyn til om det kan sies å foreligge force majeure, og det er:

 1. Den aktuelle begivenheten eller hendelsen må vurderes konkret.
 2. Hendelsens innvirkning på den konkrete leveransen (er det fysisk umulig eller vesentlige forsinkelser er det vanligvis tilstrekkelig.)
 3. Muligheten for partene på avtaletiden å forutse begivenheten og ta den i betraktning. (Vanligvis har manglende forbehold utelukket at hindringen tillegges betydning hvis et slikt forbehold burde vært tatt.

2. Rettsvirkningene av Force Majeure

Der hvor rettsvirkningene ved force majeure er avtalt i en konkret vil det vanligvis gi seg selv.

Der hvor rettsvirkninger ikke er avtalt dersom det er konstatert force majeure, vil det i kjøpsretten normalt være slik at selgers leveringsplikt utsettes og dermed også erstatningsansvar, men ikke nødvendigvis andre misligholdsbeføyelser (hevingsrett/prisavslag mm). Det vil jo medføre at kjøpers betalingsplikt også utsettes tilsvarende.

I entrepriseretten vil det normalt være slik at leveringstiden utsettes slik at det blir forlenget byggetid, også slik etter andre bestemmelser (NS og Bustadoppføringslova).

Basert på ovenstående vil en krig som den i Ukraina ofte medføre at force majeure vil kunne sies å foreligge, men rettsvirkningene vil variere og må bedømmes konkret.

TA KONTAKT MED ADVOKAT

Ta gjerne kontakt med advokat Anders Venemyr på e-post av@sandvikaadvokat.no eller telefon 902 07 755 dersom du har forpliktelser som kan være influert av dette for hjelp og veiledning, herunder bistand til forhandlinger.

Vi er her for deg!

Slide 90 20 77 55 av@sandvikaadvokat.no Anders Venemyr Advokat MNA / Partner

Advokat Anders Venemyr har lang og omfattende erfaring med generell kontraktsrett. Han har løpende oppdrag for en rekke bedrifter som søker hans bistand ifm håndtering av kontrakter, forhandlinger i forbindelse med kontrakter og andre tilstøtende problemstillinger.

  Navn*

  Epost*

  Telefon

  Din henvendelse

  Alle henvendelser er underlagt taushetsplikt