Nye regler i avhendingsloven – hvilke endringer vil gjelde for kjøp og salg av bolig?

I 2019 vedtok Stortinget å endre avhendingsloven som følge av de mange tvistene knyttet til bolig. Gjennom endringene ønsker Stortinget å gjøre kjøp og salg av bolig tryggere for både kjøper og selger. Hvilke endringer er de viktigste som vil tre i kraft i løpet av 2020? Vi vil her se på tre viktige endringer i avhendingsloven.

 

”Som den er”-forbehold ved kjøp av bolig

Den første og viktigste endringen er at eiendommen ikke lenger kan selges ”som den er” eller ”as is”. Dette forbeholdet brukes ved nærmest alle salg av brukte boliger i dag. Endringen innebærer at selger som ønsker å ta forbehold mot potensielle mangler ved boligen, må ta et spesifikt forbehold om forholdet. Intensjonen er at kjøper skal være klar over den konkrete risikoen.

Selgers manglende mulighet til å ta et generelt ”som den er”-forbehold vil kunne påvirke prisen på boliger. Det gjenstår imidlertid å se hvilke praktiske utslag endringen vil få ved boligkjøp- og salg, og hvor langt selger må gå i å ta konkrete forbehold om potensielle mangler.

Arealavvik

Etter de kommende endringene i avhendingsloven vil vi få en regel om innendørs arealavvik. I den någjeldende loven er kun utendørs arealavvik regulert.

For å utgjøre en mangel må arealavviket være på mer enn 2 % av opplyst areal, samtidig som det minst må utgjøre en kvadratmeter. Det legges imidlertid opp til at avviket ikke vil utgjøre en mangel dersom selger kan godtgjøre at kjøper ikke la vekt på opplysningen om eiendommens areal ved kjøpet.

Beløpsgrense for mangler

I den någjeldende avhendingsloven er det ikke inntatt noen beløpsgrense for mangelens økonomiske verdi før krav kan rettes mot selger. Gjennom rettspraksis har det imidlertid blitt innarbeidet visse restriksjoner på hvilke mangler som kan gjøres gjeldende dersom boligen er solgt ”som den er”.

Etter den nye reguleringen vil det bli satt en beløpsgrense på kr. 10 000,- for mangler. Denne beløpsgrensen vil fungere slik at kjøper selv må bære kostnader for mangler som har en verdi på inntil kr. 10 000,-. Selger vil først bli ansvarlig dersom mangelens verdi overstiger kr. 10 000,-, og kjøper må fortsatt bære kostnaden for beløpsgrensen.

Det må imidlertid foretas en vurdering av mangel ut i fra eiendommens alder og synlige tilstand.

Regelendringene i praksis

Vi har fortsatt ikke oversikt over hvilke krav som vil stilles til tilstandsrapporter og opplysninger som skal gis av selger i forbindelse med regelendringene. Dette skal utredes og forskriftsreguleres av departementet i tiden frem mot ikrafttredelsen.

Det vil også, på bakgrunn av regelendringene, tvinge seg frem ny rettspraksis. Det gjenstår å se hvordan regelendringene vil utarte seg i praksis og om de vil bidra til at intensjonen om en tryggere bolighandel blir innfridd. Det blir også interessant å se hvordan forsikringsbransjen vil reagere på de nye reglene, spesielt med hensyn til selgers ansvar for mangler over kr. 10 000,-.

Sandvika Advokatkontor DA bistår både boligkjøpere- og selgere og i alle faser av et boligkjøp. Sandvika Advokatkontor DA sine advokater har lang og bred erfaring med fast eiendom generelt og tvister tilknyttet avhendingsloven og bustadoppføringslova spesielt.

Ta gjerne kontakt med advokat Andreas Møien på e-post am@sandvikaadvokat.no eller telefon 970 65 404.

Slide 970 65 404 am@sandvikaadvokat.no Andreas Møien Advokat MNA / Partner

Advokat og partner Andreas Møien har lang og omfattende erfaring med saker etter både avhendingsloven og bustadoppføringslova. Han bistår både boligselgere- og boligkjøpere i tvister, og han har bred erfaring med forhandlinger i boligtvister.

    Navn*

    Epost*

    Telefon

    Din henvendelse

    Alle henvendelser er underlagt taushetsplikt