Endringer i markaloven

Markaloven har til formål å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Markaloven setter begrensninger på bygge- og anleggstiltak på eiendom, med unntak av landbrukstiltak. Fra 12. august inntrer det endringer i markaloven som får betydning for deg som er eier av eller rettighetshaver i eiendom som helt eller delvis blir vernet som friluftsområde.

Endringene består i nytt femte og sjette ledd til markaloven § 11. Innholdsmessig innebærer endringene at eier av eiendom eller rettighetshaver som helt eller delvis blir vernet som friluftsområde har rett il erstatning fra staten for økonomisk tap når et vern medfører en vanskeliggjøring av igangværende bruk. Det er likevel vedtatt en begrensning i retten til erstatning i form av at bruk som trenger tillatelse fra offentlig myndighet, gjelder retten til erstatning bare når tillatelse er gitt før det er foretatt kunngjøring etter naturmangfoldloven § 42. Den nye bestemmelsen samsvarer i stor grad med erstatningsbestemmelsen i naturmangfoldloven § 50.

Ved fastsettelse av erstatningen som følge av vanskeliggjøring av igangværende bruk benyttes utmålingsreglene i lov om vederlag ved oreigning av fast eiendom § 10. Det er tidspunktet for vernevedtaket som skal legges til grunn ved fastsettelsen.

TA KONTAKT MED ADVOKAT

Advokatene i Sandvika Advokatkontor DA har omfattende kunnskap og erfaring med plan- og bygningssaker samt erstatningsrett. Vi kan bistå deg ved alt fra planprosessen til erstatning i forbindelse med ekspropriasjon. Ta kontakt på telefon 67 50 50 00 eller e-post post@sandvikaadvokat.no. Vi er her for deg!

Ta kontakt med en av våre dyktige advokater på telefon 67 50 50 00 eller e-post post@sandvikaadvokat.no. Vi er her for deg!

    Navn*

    Epost*

    Telefon

    Din henvendelse

    Alle henvendelser er underlagt taushetsplikt