Familie, arv og skifterett

Bolig ved skilsmisseoppgjør

By 17. september 2018 No Comments

Bolig ved skilsmisseoppgjør

Når ekteskapet tar slutt er det store verdier som skal fordeles mellom partene. Boligen representerer en stor økonomisk verdi samtidig som den har stor praktisk og emosjonell betydning for begge. Det er derfor ikke så overraskende at det er nettopp boligen det tvistes mest om når boet skal gjøres opp. Et skifteoppgjør er en krevende prosess og mange trenger en profesjonell støttespiller.

Hvordan skal verdien av boligen fordeles mellom ektefellene?

For ektefeller er hovedregelen at boligens nettoverdi deles likt. Imidlertid kan det være bestemmelser om særeie eller ektefellene kan ha skjevdelingskrav som fører til en ulik fordeling. Særlig skjevdelingskrav skaper ofte uenighet.
Det kan også oppstå uenighet om hvordan gjelden skal trekkes fra. Ekteskapsloven har egne regler om dette.

Hvem skal få bli boende?

En ektefellene kan kreve å overta felles bolig hvis det er «særlige grunner» uavhengig av hvem som formelt eier den. Ønsker begge å overta eiendommen, må det gjøres en interesseavveining hvor legges vekt på ektefellene og barnas behov. Det er unntak for eiendom som en ektefelle har mottatt som arv eller gave. Videre er eiendom med odelsrett unntatt og landbrukseiendom er normalt ikke omfattet.
Er det «særlige grunner» kan en ektefelle også kreve bruksrett til boligen den andre skal overta. Dette kan typisk være hvis den ene har behov for å bli boende mens barna er små.


Det er ofte slik at den ene blir boende i påvente av at man blir enige om oppgjøret eller et salg gjennomføres. Felles lån og kostnader til en bolig i sameie er begge ansvarlig for. Det er viktig å være klar over at et husleiekrav bare gjelder fra og med det tidspunktet det er fremsatt.

Hvordan og når skal boligen verdsettes?

Det kan ta flere måneder og noen ganger år å fordele boet. I et sterkt stigende eller synkende eiendomsmarked vil tidspunktet for verdsettelsen ha stor betydning; ved separasjonen, når det er enighet om hvem som overtar eller når overføringen faktisk finner sted.  Det er ulike regler som gjelder avhengig av om det er et privat eller offentlig skiftebehandling og om boligen eies i sameie eller eneeie.
Blir ikke partene enige om verdien kan man begjære skiftetakst men det er både kostbart og tidkrevende. Som regel blir man enige om verdien etter å ha innhentet en eller flere verditakster.


TA KONTAKT MED ADVOKAT
Sandvika Advokatkontor DA bistår ektefeller som ønsker hjelp til å planlegge økonomien og ved skifte av boet. Vi kan vurdere din sak etter konkret forespørsel. Husk at det er viktig å søke råd i en tidlig fase slik at både du og advokaten får tid nok til å vurdere strategi.


Ta gjerne kontakt med advokat Siri Besikiotis Horn på e-post sh@sandvikaadvokat.no.


Vi er her for deg!

Advokat Siri Horn har lang og bred erfaring med alle faser av et samlivsbrudd og kan bistå med alt fra planlegging av formuesfordelingen mellom ektefeller og samboere til tvisteløsning ved et brudd. Advokat Horn har omfattende erfaring fra domstolene, og kan bistå i enhver tvist i forbindelse med skilsmisseoppgjør og oppgjør etter samboerskap.

Navn*

Epost*

Telefon

Din henvendelse

Alle henvendelser er underlagt taushetsplikt

Leave a Reply