Bolig og skilsmisse

Ved skilsmisse skal store verdier fordeles. Boligen har ofte stor betydning for partene både følelsesmessig, praktisk og økonomisk.  Det er kanskje ikke så overraskende at det er nettopp boligen det tvistes mest om ved skiftet. Det er en krevende prosess og mange trenger en profesjonell støttespiller.

Hvordan boligens verdi fordeles mellom ektefellene ved skilsmisse

Hovedregelen er at alle verdier skal deles likt uansett eierforhold, men det er noen unntak. De viktigste unntakene er særeie og skjevdeling.

Særeie er som regel avtalt i en ektepakt, men kan og være satt som en betingelse for arv eller gave. Som regel er det nokså greit å fastslå hva som er særeie.

Skjevdeling minner om særeie, men det er noen viktige forskjeller. Verdier en ektefelle hadde før ekteskapet, eller som er mottatt som arv eller gave, kan kreves holdt utenom deling (skjevdelt). Et eksempel er at en av ektefellene eide bolig før de giftet seg. Da kan den delen av boligen som ikke er belånt skjevdeles. Er boligen verdt 3 000 000 og lånet på 1 500 000 er skjevdelingskravet 50% av boligens verdi.

Problemet er bare at de færreste beholder samme bolig gjennom hele ekteskapet, og flytting av verdier, ombygginger og påkostninger skaper etterhvert hodebry. Kan ikke kravet dokumenteres på en god måte tapes skjevdelingsretten. Når verdien av boligen skal fordeles er det nettopp skjevdelingskrav hvor uenigheten er størst.

Hvem får bli boende etter skilsmissen?

Det kan oppstå uenighet om hvem som skal få bli boende i boligen og hvem som må ut. Når det gjelder bolig er det flere spesialbestemmelser i ekteskapslovens kapitel 13.

En ektefellene kan kreve å overta felles bolig hvis det er «særlige grunner». Det gjelder selv om boligen eies av den andre. Unntak gjelder hvis boligen er mottatt som arv eller gave. Eiendom med odelsrett og unntatt mens landbrukseiendom er normalt ikke omfattet. I tillegg er det mulig å kreve bruksrett til boligen en periode selv om den andre ektefellen får overta boligen under skiftet. Slik bruksrett krever også særlige grunner.

Ønsker begge å overta eiendommen, må det gjøres en interesseavveining hvor det legges vekt på ektefellenes og eventuelle barns behov. En «særlig grunn» kan  typisk være at den ene har behov for å bli boende mens barna er små, eller at boligen er spesialtilpasset en av ektefellens behov.

Det er ofte slik at den ene blir boende i påvente av at man blir enige om oppgjøret eller et salg gjennomføres. Felles lån og kostnader til en bolig i sameie er begge ansvarlig for. Det er viktig å være klar over at et husleiekrav bare gjelder fra og med det tidspunktet det er fremsatt.

Hvordan og når skal boligen verdsettes ved skiftet?

Når en av partene skal overta boligen under skiftet, skal den andre betales ut til markedspris. Ofte henter begge sider inn hver sin takst, og disse kan sprike en del i verdi. I noen tilfeller innhentes det mange konkurrerende verdivurderinger fra takstmenn og meglere. Om avviket blir for stort kan det bli vanskelig å komme til enighet. En god regel er at den første taksten som hentes inn bestilles av partene sammen, og at begge får være til stede ved befaringen. Blir ikke partene enige om verdien kan man begjære en skiftetakst, det vil si at verdien fastsettes av domstolen som oppnevner egne takstmenn. Dette er både kostbart og tidkrevende og det er som regel i alle sin interesse å komme til enighet.

Et annet spørsmål som kan ha betydning for verdsettelsen er tidspunktet. Det kan ta flere måneder og noen ganger år å fordele boet. I et sterkt stigende eller synkende eiendomsmarked vil tidspunktet for verdsettelsen ha stor betydning; skal den verdsettes ved separasjonen, når det er avtalt hvem som overtar eller når overføringen blir gjennomført?

Det er ulike regler som gjelder avhengig av om det er et privat eller offentlig skiftebehandling og om boligen eies i sameie eller eneeie.

TA KONTAKT MED ADVOKAT
Sandvika Advokatkontor DA bistår ektefeller ved skifte av boet. Vi kan vurdere din sak etter konkret forespørsel. Husk at det er viktig å søke råd i en tidlig fase slik at både du og advokaten får tid nok til å vurdere strategi.


Ta gjerne kontakt med advokat Siri Besikiotis Horn på e-post sh@sandvikaadvokat.no.


Vi er her for deg!

Slide 936 37 141 sh@sandvikaadvokat.no Siri Horn Advokat MNA / Partner

Advokat Siri Horn har lang og bred erfaring med økonomiske oppgjør ved separasjon og samlivsbrudd. Hun bistår klienter i alle faser og har solid erfaring med prosess for domstolen. Advokat Siri Horn og i tillegg sertifisert mekler, og parter som ønsker hjelp til å finne en løsning kan forsøke mekling som et alternativ til vanlig rettslig prosess.

    Navn*

    Epost*

    Telefon

    Din henvendelse

    Alle henvendelser er underlagt taushetsplikt