Mangel ved håndverkertjenester

Nordmenn er glade i å pusse opp boligene sine. Selv om mange pusser opp boligene sine selv i god selvbyggertradisjon, er det en stadig økende andel av oss som benytter håndverkere til hele eller deler av oppussingen. Dette har også kommet som en følge av stadig strengere krav og forskrifter fra offentlige myndigheter. Hva gjør du hvis du er misfornøyd med arbeidet som er utført? Hvilke rettigheter har du, og hvordan kan du oppnå det resultatet som ble avtalt?

Dersom man har inngått en kontrakt med håndverker om utførelse av arbeid, er det kontrakten og det som er avtalt som er utgangspunktet for vurderingen av om det foreligger mangelfullt utført arbeid som gir grunnlag for å klage på tjenesten. Det er således veldig viktig å være spesifikk når man lager kontrakten, slik at begge parter er inneforstått med hva som skal utføres og til hvilken pris.

Hvis resultatet av arbeidet ikke står til dine forventninger, må man vurdere hva som er utført opp mot hva som er avtalt.

Som forbruker har du krav på at utførelsen av arbeidene skal være fagmessige og i henhold til standarden for alminnelig godt arbeid i fagbransjen. Materialvalget skal være av vanlig god kvalitet, med mindre noe annet fremkommer av avtalen. Håndverker har også en omsorgsplikt for forbrukeren, og en plikt til å velge rimeligste alternativ dersom flere alternativer fører til samme resultat.

Om man kommer til at enten håndverker eller forbruker ikke har oppfylt sine plikter i henhold til kontrakten, foreligger det et mislighold. Foreligger det mangel ved arbeidet eller andre mislighold, kan forbruker holde tilbake betalingen, kreve retting, omlevering, prisavslag, erstatning eller heving av avtalen. Er arbeidene forsinket, kan det foreligge grunnlag for dagmulkt og eventuelt prisavslag dersom deler av arbeidene er utført.

I de tilfeller hvor arbeidene ikke er avsluttet eller avtalte frister ikke overholdes, kan man holde tilbake betaling, kreve at arbeidene fullføres eller heve avtalen.

For ikke å miste retten til å fremsette krav etter en mangel er det veldig viktig å reklamere overfor håndverkeren.

En reklamasjon bør fremsettes skriftlig, slik at man kan bevise at man har reklamert innen fristene som løper. Fristens utgangspunkt er når man oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Fra dette tidspunktet må forbruker reklamere innen rimelig tid. Hva som ligger i begrepet ”rimelig tid” er relativt og må vurderes konkret fra sak til sak. Det er likevel meget viktig at reklamasjon fremsettes så raskt som mulig for å unngå spørsmål om det er reklamert rettidig over manglene.

TA KONTAKT MED ADVOKAT

I en prosess hvor man oppdager en mangel kan det i mange tilfeller lønne seg å kontakte advokat så raskt som mulig for å få hjelp til å fremsette reklamasjon og få mangelssaken inn på riktig spor fra begynnelsen. Våre dyktige advokater i Sandvika Advokatkontor DA er eksperter på alle spørsmål vedrørende fast eiendom og håndverkertjenester, og vi er her for deg i enhver fase av saken.

Ta gjerne kontakt med advokat Andreas Møien på telefon 970 65 404 eller e-post am@sandvikaadvokat.no.

Andreas Møien

Advokat/Partner MNA

Advokat Andreas Møien har lang erfaring med fast eiendom og håndverkersaker. Han bistår både forbrukere og håndverkerfirmaer i en rekke saker, og har omfattende erfaring med å løse tvister mellom håndverkere og forbrukere.

plan og bygningsrett sandvika advoakt

    Navn*

    Epost*

    Telefon

    Din henvendelse

    Alle henvendelser er underlagt taushetsplikt